เรียน data science ที่ไหนดี เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

ในปัจจุบัน Data Science เป็นสาขาวิชาที่มีความต้องการสูง เนื่องจากปริมาณข้อมูลมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และข้อมูลเหล่านี้มีมูลค่ามหาศาล หากสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถสร้างประโยชน์มหาศาลต่อองค์กรและสังคม

Data Science คืออะไร

วิทยาการข้อมูล หรือคนไทยจะรู้จักกันในชื่อ Data Science คือ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Collect) > การจัดการข้อมูล (Manage) > การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) > ไปจนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ (Decision)

หลักสูตร Data Science ผสมผสานความรู้และทักษะจากสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น คณิตศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์(AI) วิทยาศาสตร์การคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ

การทำ Data Science ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 • การทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลจากการซื้อของออนไลน์ เพื่อหาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคสนใจ
 • การทำนายแนวโน้มตลาด เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลราคาหุ้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคาหุ้นในอนาคต
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการลูกค้า
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
 • การจัดการความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลภัยพิบัติ เพื่อวางแผนป้องกันภัยพิบัติ

วิทยาการข้อมูลเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญและเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้ที่สนใจในสาขานี้จึงควรศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลในอนาคต

หลักสูตร Data Science เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลโดยทั่วไปจะครอบคลุมเนื้อหาหลักๆ ดังต่อไปนี้

 • คณิตศาสตร์และสถิติ เป็นส่วนสำคัญใน Data Science เนื่องจากใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างโมเดลทางสถิติ เนื้อหาที่มักพบในหลักสูตรนี้ ได้แก่ แคลคูลัส พีชคณิตเชิงเส้น สถิติเบื้องต้น สถิติประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนสำคัญของ Data Science เนื่องจากใช้สำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาที่มักพบในหลักสูตรนี้ ได้แก่ โครงสร้างข้อมูล อัลกอริทึม ฐานข้อมูล ภาษาโปรแกรม การเรียนรู้ของเครื่อง ปัญญาประดิษฐ์
 • ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เป็นอีกวิชาในวิทยาการข้อมูล เนื่องจากใช้สำหรับเข้าใจบริบททางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ของปัญหาต่างๆ เนื้อหาที่มักพบในหลักสูตรนี้ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การจัดการ การเงิน การตลาด

นอกจากนี้ บางหลักสูตรอาจมีเนื้อหาอื่นๆ เข้าร่วมด้วย เช่น การเขียนโปรแกรม อย่าง Python, R, SQL และ การนำเสนอข้อมูล เช่น Tableau, Power BI
หลักสูตรวิทยาการข้อมูลมีให้เลือกเรียนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้ที่สนใจในสาขานี้จึงสามารถเลือกเรียนตามความเหมาะสมกับระดับการศึกษาและเป้าหมายของตนเอง

เรียน data science ที่ไหนดี

International University of Applied Sciences (IU)  เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้าน Data Science หลักสูตรได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science รวมถึงการเรียนรู้ของเครื่อง ปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และสถิติ ซึ่งมีข้อดีดังนี้

ข้อดี Data Science กับ IU

 • เรียน Data Science ออนไลน์ได้ IU ให้บริการหลักสูตร Data Science ในรูปแบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ในโลก สะดวกและยืดหยุ่น
 • ค่าเรียนไม่แพง ค่าเรียนของ IU ถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเยอรมนี และประเทศอื่นๆ
 • มีโอกาสฝึกงาน IU มีเครือข่ายพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำมากมาย นักศึกษามีโอกาสฝึกงานกับบริษัทเหล่านี้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และโอกาสในการทำงาน

นอกจากนี้ IU ยังตั้งอยู่ในเยอรมนี ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและอัตราการว่างงานต่ำ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก IU จึงมีโอกาสในการทำงานสูง
โดยสรุปแล้ว การเรียน Data Science ที่ IU เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจด้านนี้ หลักสูตรมีความทันสมัยและครอบคลุม เรียนออนไลน์ได้ ค่าเรียนไม่แพง และมีโอกาสฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ

งานด้าน data science

ผู้ที่เรียนจบวิทยาการข้อมูล Data Science สามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น

 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) มีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก (Insight) ที่ซ่อนอยู่ภายในข้อมูล ซึ่งสามารถนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน เช่น การทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การทำนายแนวโน้มตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง และอื่นๆ
 • วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) มีหน้าที่หลักในการสร้างและดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น ระบบเก็บข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบประมวลผลข้อมูล และระบบวิเคราะห์ข้อมูล
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) มีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคำตอบให้กับคำถามทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ยอดขาย การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) มีหน้าที่หลักในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์สำหรับจัดเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลข้อมูล และซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยข้อมูล (Data Security Specialist) มีหน้าที่หลักในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เช่น การป้องกันข้อมูลรั่วไหล การป้องกันข้อมูลถูกโจรกรรม การป้องกันข้อมูลถูกแก้ไข
 • นักสถิติ (Statistician) มีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเวลา
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Specialist) มีหน้าที่หลักในการพัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Model) เช่น โมเดลการทำนาย โมเดลการจำแนกประเภท โมเดลการแนะนำ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Specialist) มีหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence System) เช่น ระบบหุ่นยนต์ ระบบการจดจำใบหน้า ระบบการแปลภาษา

นอกจากนี้ ผู้ที่เรียนจบวิทยาการข้อมูลยังสามารถประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด การเงิน การขาย บริการลูกค้า เป็นต้น
โดยอาชีพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้ที่เรียนจบวิทยาการข้อมูล ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) และนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) การเรียนวิทยาการข้อมูลเปิดโอกาสทางอาชีพในหลายสาขาและช่วยให้คุณมีความสามารถที่จำเป็นในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญมากขึ้นในธุรกิจและองค์กรต่างๆ

แชร์บทความนี้

บทความอื่นที่น่าสนใจ

6 ลักษณะนิสัยของ Data Scientist  ต้องมี

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist คือ ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ สถิติ การเขียนโปรแกรม และความรู้ด้านธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล คาดการณ์อนาคตผู้ที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้เหมาะมาก
Read More

วิธีเขียน E-Mail สมัครงานแบบละเอียด เขียนครบตามนี้ได้งานแน่นอน

การเขียน E-Mail สมัครงาน เป็นอีกสิ่งสำคัญในการสมัครงานในยุคปัจจุบัน เพราะในหลายๆบริษัทก็จะใช้ E-Mail เป็นช่องทางหลักที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
Read More

เทคนิคค้นหาตัวเอง เรียนคณะอะไรดี ด้วย Gap Year

หลายคนยังคงสับสนกับตัวเองว่าจะ เรียนคณะอะไรดี Gap Year เป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้ค้นพบตัวเองก่อนเลือกคณะที่จะเรียน เพื่อให้คุณเลือกเรียนในคณะที่คุณจะประสบความสำเร็จ
Read More

เรียน data science ที่ไหนดี เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

สาขาวิชา Data Science เป็นที่ต้องการอย่างมากเนื่องจากปริมาณข้อมูลที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเรียน Data Science ที่ไหน จึงเป็นคำถามของผู้ที่ต้องการทำงานสาย Data Science
Read More
11-วิธี-เรียนไปด้วย-ทำงานไปด้วย-ให้จบได้จริง

11 วิธี เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย ให้จบได้จริง และมีประสิทธิภาพ

เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย ให้จบจริง สามารถทำได้ แต่มันต้องใช้เวลา ความทุ่มเท และการเสียสละอย่างมีกลยุทธ์ ในบทความนี้ได้รวบรวม 11 เทคนิคที่จะทำให้คุณเรียนจบได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
Read More
ปี-2024-ควรทำธุรกิจอะไรดี

ในปี 2024 ควรทำธุรกิจอะไรดี สำรวจเทรนด์ธุรกิจที่ทำแล้วรุ่ง

สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ การรู้ทันเทรนด์ธุรกิจเป็นตัวช่วยอย่างสำคัญในการนำทางและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ และการต่อปริญญาโท ก็เป็นอีกปัจจัยในการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
Read More