อยากเป็น Developer  & โปรแกรมเมอร์ต้องเก่งอะไรบ้าง

Developer กับ Programmer สายอาชีพนี้มีแนวโน้มที่มี ฐานเงินเดือนสูงมาก เนื่องจากนักพัฒนาและโปรแกรมเมอร์มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาและรักษาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับระดับความชำนาญและประสบการณ์ของบุคคลนั้น ๆ ยิ่งถ้ามีความเชียวชาญในเรื่องนี้มากเท่าไร ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น

โปรแกรมเมอร์ต้องเก่งอะไรบ้าง

โปรแกรมเมอร์ที่มีทักษะเทคนิคและซอฟต์สกิลที่ดีมีหลายประการที่สำคัญ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือบางทักษะและซอฟต์สกิลที่มีความสำคัญ

การเขียนโปรแกรม (Programming Skills)

“Programming Skills” หมายถึง ความสามารถในการเขียนโปรแกรม หรือการโค๊ดคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้โปรแกรมเมอร์ต้องการ ซึ่งประกอบไปด้วยภาษาโปรแกรมต่าง ๆ และทักษะในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาหรือทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การมี “Programming Skills” ทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถสร้างและดำเนินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ.

การทำงานกับฐานข้อมูล (Database Management)

“Database Management” หมายถึง การบริหารจัดการฐานข้อมูล เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง บริหาร และดูแลระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการฐานข้อมูลจะคอยรักษาความถูกต้องและปลอดภัยของข้อมูล และจะจัดการระบบเพื่อให้การค้นหาข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรหรือโครงการที่ใช้งาน การทำ Database Management มีความสำคัญมากในการพัฒนาและบริหารโปรแกรมและระบบต่าง ๆ ที่พึ่งพาการจัดเก็บและการใช้งานข้อมูลในทางธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ Developer  & โปรแกรมเมอร์ ที่ดีจำเป็นต้องมีส่วนนี้

การใช้เทคโนโลยีเว็บ (Web Technologies)

“Web Technologies” หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการทำงานบนโลกแห่งเว็บ (World Wide Web) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโลกดิจิทัล อาทิเช่น HTML, CSS, JavaScript การทำความเข้าใจและมีทักษะใน “Web Technologies” เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักพัฒนาเว็บเพื่อสร้างและบริหารเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้

การทำงานกับเซิร์ฟเวอร์ (Server-side)

“Server-side” หมายถึง การทำงานที่เกิดขึ้นบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลและการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและเข้าถึงข้อมูลหรือบริการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บและระบบอื่น ๆ ที่ต้องการการประมวลผลและการจัดการข้อมูลบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์

การทำงานกับเฟรมเวิร์ก (Frameworks)

“Frameworks” หมายถึง เครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีโครงสร้างและฟังก์ชันพื้นฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการรักษาโครงสร้างและมาตรฐานการพัฒนา เหมาะสำหรับงานที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ การใช้ Frameworks ช่วยในการลดเวลาและความล่าช้าในการพัฒนา ช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถใช้งานโค้ดที่มีคุณภาพสูงและมีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงแก้ไข

การใช้เฟรมเวิร์กเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นการใช้ชุดเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นล่วงหน้าเพื่อช่วยในกระบวนการพัฒนา ทำให้นักพัฒนาสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น React, Angular, Vue (สำหรับเว็บ) หรือ Django, Flask (สำหรับ Python) และExpress.js (สำหรับ Node.js)

การทำงานกับระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control System)

“Version Control System” หรือ “ระบบที่จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์” หมายถึง ระบบที่ใช้ในการบันทึกและติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโค้ดของโปรแกรม หรือไฟล์ต่าง ๆ ภายในโปรเจ็กต์ซอฟต์แวร์ ระบบนี้ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้สามารถทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงหรือย้อนกลับไปยังเวอร์ชันที่เก่าได้

ทักษะการประยุกต์ใช้งาน (Problem Solving)

การมีทักษะในการแก้ปัญหาโปรแกรมเมอร์ รวมถึงการทำความเข้าใจและแก้ไขบั๊ก เป็นทักษะสำคัญที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ควรมี เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในกระบวนการพัฒนาโปรแกรม

การทำงานร่วมกับทีม (Team Collaboration)

การทำงานร่วมกับทีมหรือ Team Collaboration เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์และหลายกลุ่มงานที่ต้องการความร่วมมือของสมาชิกทุกคน การกำหนดหน้าที่และรับผิดชอบเพื่อให้ทุกคนในทีมทราบว่าต้องทำอะไร และในระดับใด การแก้ไขปัญหา และแบ่งปัญหาใหญ่เป็นส่วนย่อยเพื่อทำให้งานไปต่อได้ การทำงานร่วมกับทีมในสภาวะที่ดีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

ทักษะการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (Adaptability)

ทักษะการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง” หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในบริบททางการงานหรือสภาพแวดล้อมทั่วไป การมีทักษะการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงสามารถช่วยให้บุคคลสามารถประสบความสำเร็จและปรับตัวในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้

การพัฒนาตนเอง (Self-Development)

การพัฒนาตนเอง (Self-Development) เป็นกระบวนการที่บุคคลให้ความสำคัญกับการเรียนรู้, พัฒนาทักษะ, และเติบโตทางบุคลิก เพื่อที่จะมีประสิทธิภาพในการทำงานและชีวิตประจำวัน

ความมีระเบียบและระมัดระวัง (Organization and Attention to Detail)

ความมีระเบียบและระมัดระวัง (Organization and Attention to Detail) เป็นคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์, โปรแกรมเมอร์ เช่น การเขียนและจัดระเบียบโค้ดในลักษณะที่เป็นระเบียบ, เข้าใจง่าย, และทำให้สามารถดูแลรักษาได้ง่าย , การตรวจสอบโค้ดเพื่อค้นหาข้อผิดพลาด, บั๊ก, หรือข้อบกพร่อง, และแก้ไขให้ถูกต้อง การมีความมีระเบียบและระมัดระวังช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย, มีประสิทธิภาพ, และลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาด
 
การพัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยให้โปรแกรมเมอร์มีความสามารถในการทำงานในสาขาต่าง ๆ และตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับใครที่ ไม่ได้จบสายไอทีมาโดยตรง แต่อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ ก็สามารถที่จะพัฒนาในส่วนนี้ได้ อาจจะเริ่มจากการเรียน ปริญญาโท เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเราให้พร้อมกับการทำงานสายนี้

บทความอื่นที่น่าสนใจ

วิธีอัพเงินเดือน ของเด็กจบใหม่ เป็น SPECIALIST ภายใน 1 ปี

หมดปัญหาเด็กจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ เรียกเงินเดือนได้น้อย วิธีอัพเงินเดือน ฉบับเด็กจบใหม่ ด้วยการเรียน ป.โทออนไลน์ 1 ปีจบ ทำให้คุณเป็น SPECIALIST ด้วยระยะเวลาสั้นๆ
Read More

ไขข้อสงสัย ความแตกต่างระดับชั้นเรียนของไทยกับนานาชาติ

ตารางเปรียบเทียบระดับชั้นของการศึกษาไทยกับต่างประเทศ ทั้งระบบการศึกษานานาชาติ (American System) และระบบอังกฤษ (British System) ไขข้อสงสัย grade 12 เท่ากับ ม. อะไร
Read More

แนะนำหลักสูตรเรียน ป.โท ออนไลน์ คณะการสื่อสารทางการตลาด

การ เรียน ป.โทออนไลน์ อีกทางเลือกของการเรียนต่อ ที่กำลังได้รับความนิยม ด้วยความที่เป็นบทเรียนยืดหยุ่น สามารถจัดตารางเวลาเรียนเองได้ พร้อมทุนการศึกษา มากถึง 67%
Read More

ทำธุรกิจครั้งแรก เจ๊ง เพราะอะไร? มาหาคำตอบกัน

การเริ่มต้น ทำธุรกิจ ใหม่ เต็มไปด้วยความท้าทาย ความเสี่ยง มาดูกันว่าเพราะอะไรทำไมใครๆหลายๆคนที่เริ่มประกอบธุรกิจส่วนตัวถึงมักจะเจ๊ง แล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไร ให้เราสามารถทำธุรกิจได้
Read More

เทคนิคการทำงานแบบ “ทำน้อยแต่ได้มาก”

“ทำน้อยแต่ได้มาก” ไม่ได้แปลว่าเราขี้เกียจ แต่หมายถึงการโฟกัสไปที่สิ่งที่สำคัญและมีผลลัพธ์สูง โดยใช้เวลาและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการนี้มีพื้นฐานมาจาก กฎ 80/20
Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save