ทําความรู้จักการสอบ sat คืออะไร

การสอบ SAT หรือ Scholastic Assessment Test เป็นการทดสอบที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีแผนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ที่ตระหนักถึงคุณค่าของ SAT ในการคัดสรรนักศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยทั่วไป

SAT คืออะไร?

การสอบ SAT คือการทดสอบทางการศึกษาที่เน้นการวัดความรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์และการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษา การสอบ SAT มีเป้าหมายหลักคือการวัดความพร้อมในการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยนับคะแนน SAT เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มหาวิทยาลัยวัดนักเรียนเข้ารับตรงในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

คะแนน SAT ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง?

คะแนน SAT เป็นตัววัดอย่างหนึ่งที่หลายมหาลัยนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ อาทิเช่น
– การสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่คะแนน SAT ถูกนำมาใช้ในกระบวนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยในการเลือกคัดนักเรียน
– การรับทุนการศึกษา บางมหาวิทยาลัยอาจให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีคะแนน SAT สูง
การยื่นเรื่องเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  คะแนน SAT ยังนิยมใช้สำหรับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เนื่องจากมันเป็นการทดสอบมาตรฐานและอิงกับภาษาอังกฤษ

SAT สอบอะไรบ้าง?

SAT ประกอบด้วยส่วนหลัก 2 ส่วน คือ

1. Reading Test (การอ่าน)

ในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือการวัดความสามารถในการอ่านและเข้าใจข้อความในภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังทดสอบความรู้ในด้านภาษาและวรรณคดี ส่วนของ Reading Test ประกอบด้วยประเภทต่าง ๆ ของข้อความที่นักสอบต้องอ่านและตอบคำถามตามเนื้อหา ประเภทของข้อความที่อยู่ใน Reading Test ประกอบด้วย

การอ่านบทความนิยาย (Fiction) ผู้สอบจะต้องอ่านบทนิยายสั้นหรือตอนเนื้อหาจากนิยาย และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ความรู้ในด้านการอ่านและการทำความเข้าใจข้อความเป็นที่สำคัญในส่วนนี้
การอ่านบทความความรู้ (Non-fiction) ผู้สอบจะต้องอ่านบทความที่เกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในโลกจริง และตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหา ประเภทของข้อความนี้มักอยู่ในรูปของบทความสารคดีหรือบทความข่าว
การอ่านบทความสำหรับวิทยาศาสตร์และสังคม (Science and Social Studies) ผู้สอบจะต้องอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือสังคม และตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในส่วนนี้อาจเป็นกราฟหรือกราฟิกที่ต้องทำความเข้าใจและวิเคราะห์
การอ่านคำสั่ง (Command of Evidence) ผู้สอบจะต้องอ่านเนื้อหาและเลือกคำตอบที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนคำตอบของตนเองในคำถาม
การอ่านในมุมมองของผู้เขียน (Author’s Point of View) ผู้สอบจะต้องวิเคราะห์และเข้าใจมุมมองของผู้เขียนของเนื้อหาและตอบคำถามเกี่ยวกับมุมมองนั้น

2. Math Test (คณิตศาสตร์)

ในการสอบ SAT มีวัตถุประสงค์หลักคือการวัดความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ของผู้สอบ โดยทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนควรมีในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนของ Math Test ประกอบด้วยประเภทต่าง ๆ ของคำถามที่ทดสอบทักษะคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย

การคำนวณและการทำประยุกต์ คำถามในส่วนนี้ทดสอบการคำนวณและการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์จริง เช่น การแก้สมการ, คำนวณเลขคณิต, และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความจริง
ความรู้ในด้านคณิตศาสตร์แบบขั้นสูง คำถามในส่วนนี้ทดสอบความรู้ในด้านคณิตศาสตร์แบบขั้นสูง โดยรวมถึงอัลจิเบรา, ความสัมพันธ์, ฟังก์ชัน, และความรู้ในด้านระบบพหุ
ความสามารถในการแก้ปัญหาในรูปของกราฟ คำถามในส่วนนี้ทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กราฟ, แผนภาพ, และข้อมูลทางสถิติ
การอ่านและการเข้าใจกราฟและข้อมูล คำถามในส่วนนี้ทดสอบความสามารถในการอ่านและเข้าใจข้อมูลที่แสดงในรูปแบบของกราฟ, กราฟิก, และตาราง

นอกเหนือจากส่วนหลัก SAT ยังมีส่วนทางเลือกเสริม 1 ส่วนคือ

  • Essay (บทความ) ในการสอบ SAT หมายถึงบทความที่ผู้สอบต้องเขียนขึ้นในระหว่างการสอบ SAT นักสอบจะได้รับหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องเขียนเกี่ยวกับในส่วน Essay และต้องพัฒนาความคิดเห็นของตนเอง โดยต้องระบุสาเหตุและเหตุผลที่รองรับความคิดเห็นของตนเอง นักสอบจะต้องเขียน Essay ในระยะเวลาที่กำหนดที่มีสำหรับการสอบ SAT โดยทั้งส่วน Essay และส่วน Math สามารถใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง

การ SAT Essay มีองค์ประมาณ 3 ส่วนคือ

  • การอ่านข้อความ ผู้สอบจะได้รับข้อความหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือหัวข้อที่ต้องเขียนเรียน
  • การวิเคราะห์ข้อความ ผู้สอบจะต้องวิเคราะห์ข้อความและต้องกำหนดความคิดเห็นของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  • การเขียน Essay ผู้สอบจะต้องเขียน Essay โดยสนับสนุนความคิดเห็นของตนด้วยเหตุผลและตัวอ้างอิงจากข้อความที่ให้มา

สอบ SAT ที่ไหน?

SAT สามารถสอบได้ที่หลายสถานที่ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย โดยมีศูนย์สอบในกรุงเทพมหานครและสถานที่อื่น ๆ ในประเทศ ผู้สอบสามารถลงทะเบียนสอบ SAT ผ่านเว็บไซต์ทางการของ College Board หน่วยงานที่จัดการ SAT

สรุป

 SAT เป็นการทดสอบที่สำคัญสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา และอื่น ๆ ที่ต้องการเรียนต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี  โดยที่คะแนน SAT สามารถนำมาใช้ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย, รับทุนการศึกษา, และการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศเช่นกัน

บทความอื่นที่น่าสนใจ

เรียนมหาวิทยาลัยหลักสูตร INTER ที่ไหน ค่าเทอมถูกสุด

หากคุณกำลังมองหามหาวิทยาลัย ที่เปิดหลักสูตร International หรือหลักสูตรนานาชาติในราคาที่ถูกที่สุด น่าจะเป็นการเรียนกับมหาลัยต่างประเทศ ที่คุณจะได้เรียนกับเพื่อนคุณครูต่างชาติ
Read More

สมัครงานหรือเรียนต่อควรยื่น ทรานสคริปต์ เป็นภาษาอะไร

ใบทรานสคริปหรือใบจบ (transcript) หนึ่งในเอกสารสำคัญที่จะต้องใช้ในการสมัครงาน หรือ เรียนต่อ ที่คุณจะต้องใช้ในการยืนยันการจบการศึกษา แต่หลายคนอาจสงสัยว่า ควรเลือกใช้ภาษาไหนดี
Read More

ทำไมเด็กๆถึงอยากไปเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ

ซัมเมอร์จะมีระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนหรือมากกว่า เป็นช่วงเวลาที่นักเรียน นักศึกษามีโอกาสทำกิจกรรมเสริมทักษะ, ฝึกงาน, หรือเข้าร่วมโครงการการศึกษาต่อ ซึ่งการเดินทางไปเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ ก็เป็นที่นิยม
Read More

เตรียมให้พร้อม เอกสารสมัครเรียน ป.โท ต่างประเทศ ต้องใช้อะไรบ้าง

การเตียมเอกสารเพื่อไปเรียนต่อ ป.โท ต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญ โดยเฉพาะเอกสารที่เราจะใชยื่นนั่น จะต้องเป็นเอกสารภาษาอังกฤษเป็นหลัก เหมือนเป็นใบเบิกทางใบแรกของการไปเรียนต่อ
Read More

แจกทุนป.โท ต่างประเทศ สูงสุด 400,000 บาท ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องเขียน essay

ใครอยากเรียนต่อป.โท มาทางนี้ Vertex Smarter ผู้นำแนะแนวเรียนต่อออนไลน์ระดับโลก ที่มีทุนการศึกษาสนับสนุนให้กับทุกคน สูงสุด 400,000 บาท โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเขียน essay ไม่ต้องสอบชิงทุน
Read More

รู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาที่ต้องเรียนต่อปริญญาโท MBA

MBA ป.โท ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางธุรกิจ หรือต้องการหา Connection เพราะMBA ไม่ใช่แค่ความรู้ทางธุรกิจเท่านั่น ยังเป็นแหล่งรวมนักธุรกิจชั้นนำที่ดีเลย
Read More