6 ลักษณะนิสัยของ Data Scientist  ต้องมี

ในมหาสมุทรแห่งข้อมูลอันกว้างใหญ่ Data Scientist เปรียบเสมือนนักเดินเรือผู้ชำนาญ ใช้ความเชี่ยวชาญในการค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่และนำทางธุรกิจสู่ความสำเร็จ แต่สิ่งใดที่ทำให้พวกเขาน่าทึ่งเหนือกว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลทั่วไป นั่นอาจเพราะทักษะทางเทคนิคที่เป็นสิ่งสำคัญ แต่ลักษณะนิสัยส่วนบุคคลก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันในการกำหนดประสิทธิภาพของพวกเขา ดังนั้น อะไรที่ทำให้ “นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เก่ง” ได้

Data Scientist ทำหน้าที่อะไร

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist คือ ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลมากมายและหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวโน้ม และสามารถทำนายผลลัพธ์หรือตัดสินใจทางธุรกิจ การแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมักใช้เครื่องมือและเทคนิคการทางสถิติ การเรียนรู้ของเครื่อง การประมวลผลข้อมูลแบบขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีอะไรบ้าง

1. ช่างสงสัยและชอบตั้งคำถาม : นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลชั้นยอดเปรียบเสมือนนักสืบ พวกเขาตั้งคำถามอยู่เสมอ ขุดลึกลงไปในความผิดปกติของข้อมูล และค้นหาปัญหาที่คนอื่นอาจมองเห็น ความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาตินี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้พวกเขาสำรวจและค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในข้อมูล
2. คนช่างสังเกต : การมีสายตาที่คมชัดในการมองเห็นรายละเอียดเป็นสิ่งสำคัญ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล มีความสามารถในการสังเกตเห็นความไม่สอดคล้องและความผิดปกติ พวกเขาสามารถมองเห็นเครื่องหมายจุลภาคที่หายไปในชุดข้อมูลจากระยะไกล โดยเข้าใจว่าข้อผิดพลาดเล็กน้อยนั้นสามารถนำไปสู่การตีความผิดพลาดอย่างร้ายแรง ความพิถีพิถันนี้ช่วยให้แน่ใจถึงความถูกต้องและเชื่อถือได้ของผลลัพธ์
3. รักการเรียนรู้: สาขาของวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องใช้ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ต่อเนื่อง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต กระตือรือร้นที่จะนำเทคโนโลยี วิธีการ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใหม่ๆ มาใช้ พวกเขาเข้าใจว่าการหยุดนิ่งคือศัตรูของความก้าวหน้า และความอยากรู้ที่ไม่สิ้นสุดทำให้พวกเขายืนอยู่แถวหน้าของสาขานี้
4. ชอบการแก้ปัญหา : วิทยาศาสตร์ข้อมูลไม่ใช่แค่การคำนวณตัวเลข แต่มันคือการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล จะต้องกล้าคิดนอกกรอบ ท้าทายกับสมมติฐาน และสำรวจแนวทางที่ไม่เหมือนใคร พวกเขาไม่กลัวที่จะทดลอง มองว่าความล้มเหลวเป็นก้าวสำคัญบนเส้นทางสู่ความสำเร็จ
5. มีความอดทน : การขุดค้นข้อมูลเชิงลึกที่มีค่ามักใช้เวลานานและความเพียร นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล จะต้องมีความอดทนอย่างมาก เข้าใจว่าเส้นทางสู่การค้นพบนั้นไม่ค่อยเป็นเส้นตรง พวกเขายินดีที่จะใช้เวลานาน ทำความสะอาดและจัดการข้อมูลอย่างพิถีพิถัน และปรับปรุงการวิเคราะห์จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่น่าพอใจ
6. สื่อสารได้ดี : ความสามารถในการสื่อสารผลลัพธ์ที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล จะต้องแปลศัพท์เทคนิคเป็นเรื่องราวที่ชัดเจน กระชับ เข้าใจได้ง่ายทั้งกับผู้ฟังด้านเทคนิคและไม่ใช่ด้านเทคนิค พวกเขารู้ว่าข้อมูลเชิงลึกที่มีผลกระทบนั้นมีค่าก็ต่อเมื่อสามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้

นอกเหนือจากคุณสมบัติหลักเหล่านี้ ก็ควรมีทักษะอย่างการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม ประกอบเข้าด้วยกัน บุคคลสามารถเริ่มต้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้นั่น อาจจะไม่ได้ใช้แค่พรสวรรค์อย่างเดียว การเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง ไปพร้อมกับ ข้อมูลที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และนำทางองค์กรไปสู่การตัดสินใจอย่างถูกต้องได้ เป็นสิ่งที่ต้องการอย่างมาก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เรียนคณะอะไร

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลส่วนใหญ่มักจะเรียนในคณะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคณะที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ เช่น

 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
 • วิทยาการข้อมูล (Data Science)
 • วิทยาสถิติ (Statistics)
 • วิทยาการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
 • วิทยาการประมวลผลข้อมูล (Data Processing)

แต่บางครั้งก็อาจเรียนในคณะอื่นๆ ที่มีหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์ข้อมูลในภาควิชาวิทยาศาสตร์การจัดการ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรของแต่ละที่ดังนั้นจึงควรตรวจสอบหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยต่างๆ มีเสนอหรือไม่ และในคณะหรือสาขาวิชาใดบ้างที่เน้นการเรียนรู้และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล

เรียน  Data Science กับ IU

International University of Applied Sciences (IU) มีหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทออนไลน์สาขา Data Science หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น สามารถจัดสรรเวลาเรียนได้เอง เรียนออนไลน์ได้ 100% โดยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ เนื้อหาหลักสูตรทันสมัย ตรงกับความต้องการของตลาดงาน สอนโดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงาน Data Science มีโอกาสฝึกฝนทักษะจริงผ่านโครงการต่างๆ

Data Science หลักสูตรปริญญาตรี:

 • B.Sc. Data Science: หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การสอนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และการเขียนโปรแกรม ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค Machine Learning ที่หลากหลาย และฝึกฝนการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลยอดนิยม เช่น Python, R และ SQL หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในสาขา Data Science และต้องการประกอบอาชีพในสายงานนี้

Data Science หลักสูตรปริญญาโท:

 • M.Sc. Data Science: หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การสอนทักษะขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูล นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค Machine Learning ที่ล้ำสมัย และฝึกฝนการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทาง Data Science และต้องการต่อยอดความรู้เพื่อประกอบอาชีพในสายงานนี้

จบ Data Science ทํางานอะไร

จบวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Science สามารถทำงานได้หลายสายงาน ขึ้นอยู่กับทักษะ ความสนใจ และประสบการณ์ของคุณ ตัวอย่างงานที่นิยม ได้แก่

สายงานวิเคราะห์ข้อมูล:

 • นักวิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความรู้ใหม่ นำเสนอผลลัพธ์ และสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล: พัฒนาระบบโมเดล Machine Learning วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก คาดการณ์อนาคต
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ: แปลผลข้อมูลเชิงลึกเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • นักวิเคราะห์ความเสี่ยง: วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยง พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง
 • นักวิเคราะห์การตลาด: วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
 • นักวิเคราะห์การเงิน: วิเคราะห์ข้อมูลการเงิน ประเมินความเสี่ยง พัฒนากลยุทธ์การลงทุน

สายงานพัฒนาซอฟต์แวร์:

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์: พัฒนาระบบ Machine Learning ระบบวิเคราะห์ข้อมูล เว็บแอปพลิเคชั่น
 • วิศวกรข้อมูล: ออกแบบ สร้าง จัดการ โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลประยุกต์: นำเทคนิค Machine Learning ไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เช่น พัฒนาระบบแนะนำสินค้า ระบบตรวจจับการฉ้อโกง

สายงานอื่นๆ:

 • นักสอน: สอนวิทยาศาสตร์ข้อมูล สถิติ คณิตศาสตร์
 • นักเขียน: เขียนบทความ หนังสือ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • ที่ปรึกษา: ให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล กลยุทธ์ทางธุรกิจ

สรุป

เงินเดือนของผู้จบวิทยาศาสตร์ข้อมูล ขึ้นอยู่กับสายงาน ทักษะ ประสบการณ์ และประเภทขององค์กร โดยทั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 30,000 – 60,000 บาทต่อเดือน และสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึงหลักแสนบาทต่อเดือน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist เป็นอีกสายงานหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก

แชร์บทความนี้

บทความอื่นที่น่าสนใจ

HOME SCHOOL ทางเลือกที่ใช่สำหรับเด็ก GIFTED

เด็ก GIFTED หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป การเรียน HOME SCHOOL หรือการศึกษาทางบ้าน อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะกับเด็กกลุ่มนี้
Read More

ไม่มีเงินก้อน สามารถเรียนต่อ ป.โท ได้ไหม

มีผู้คนหลายคนมองว่าการเรียนต่อป.โท มีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่หากเรามองด้วยมุมมองอื่น ๆ จะเห็นว่ามีทางเลือกและโอกาสหลายอย่างที่สามารถช่วยให้เราก้าวสู่การศึกษาในระดับปริญญาโทได้
Read More

อยากได้ “ทุนเรียนต่อต่างประเทศ” ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

การได้รับ “ทุนเรียนต่อต่างประเทศ” เป็นโอกาสที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันจะไปเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้สำเร็จในการรับทุนเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี
Read More

6 ความสามารถของ AI ที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจของคุณ

การใช้ AI เข้ามาช่วยในธุรกิจสามารถช่วยงานได้ในหลายด้าน เช่น การใช้ AI มาประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ฉลาดมากขึ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือ วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้
Read More

อย่าพึ่งทำ DATA STRATEGY ถ้ายังตอบ 6 คำถามนี้ไม่ได้

Data Strategy แผนสำคัญของธุรกิจในปัจจุบัน ที่จะช่วยจัดการข้อมูล และนำข้อมูลที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แต่คุณต้องเริ่มจากการตอบ 6 คำถามต่อไปนี้ให้เคลียก่อนเริ่มทำแผน
Read More

จบปริญญาโทในสาขา MBA จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

เรียนจบ MBA ออนไลน์ กับ IU หลักสูตรนี้ครอบคลุม เช่นงานด้าน การเงิน การบริหาร การตลาด การจัดการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสายงานอื่นๆ ซึ่งเราสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้
Read More