6 ความสามารถของ AI ที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจของคุณ

AI หรือปัญญาประดิษฐ์เริ่มเป็นส่วนสำคัญในโลกธุรกิจอย่างมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งธุรกิจต่างๆ ได้เริ่มนำ AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ และสร้างโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้

การใช้ AI ในธุรกิจมีหลายทางที่น่าสนใจ เช่น การใช้งานระบบประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ฉลาดมากขึ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชันที่ใช้ AI เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการผลิตและบริการต่างๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการทำงาน

ด้วยความสามารถที่ AI มีอย่างแท้จริงในการประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเร็วขึ้น มันเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยธุรกิจที่จะก้าวไปสู่การเติบโตและความสำเร็จในยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจอัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ความสามารถของ AI ที่นำมาใช้ในธุรกิจ

 • การวิเคราะห์ข้อมูล: AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้า พฤติกรรมตลาด และแนวโน้มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อสร้างมุมมองที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดและผู้บริโภค ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับการตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบริการลูกค้า: AI สามารถตอบคำถาม ช่วยเหลือลูกค้า และแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านแชทบอทหรือ virtual assistant อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถรับรู้และตอบคำถามของลูกค้าอย่างรวดเร็ว แม้ในเวลาที่ธุรกิจไม่สามารถให้บริการด้วยตนเองก็ตาม ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและความพึงพอใจในการใช้บริการของธุรกิจอย่างมากขึ้น
 • การตลาด: AI ช่วยให้ธุรกิจระบุกลุ่มเป้าหมาย ส่งข้อความโฆษณาที่ตรงใจ และวัดผลลัพธ์ได้แม่นยำอย่างมีประสิทธิภาพ โดย AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการซื้อของพวกเขาเพื่อช่วยในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม จากนั้นสามารถสร้างข้อความโฆษณาที่เป็นเสน่ห์และน่าสนใจสำหรับกลุ่มนั้น ๆ และวัดผลลัพธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ เช่น อัตราการแปลงของลูกค้า และผลตอบรับจากการโฆษณา
 • การขาย: AI ช่วยวิเคราะห์โอกาสในการขาย คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และแนะนำสินค้าที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ โดย AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อตรวจสอบและทำนายพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแผนการขายและสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ AI ยังสามารถแนะนำสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • การผลิต: AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมคุณภาพสินค้า และคาดการณ์ความต้องการวัตถุดิบอย่างแม่นยำ โดย AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า รวมถึงช่วยในการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด เนื่องจาก AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและทำนายความต้องการของตลาดได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสมกับความต้องการและตลาดในขณะนั้นโดยตรง และลดความสูญเสียจากการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่เกินไปหรือไม่จำเป็น
 • การเงิน: AI ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยง ตรวจจับการฉ้อโกง และจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดย AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเงินและธุรกิจเพื่อจำแนกและประเมินความเสี่ยงทางการเงินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ รวมถึงช่วยในการตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ และใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจสอบรูปแบบพฤติกรรมของการทำธุรกรรมทางการเงิน นอกจากนี้ การใช้ AI ยังช่วยในการจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยการทำนายและวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า และช่วยในการวิเคราะห์และจัดการสมดุลของการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดและลดความเสี่ยงในการลงทุน

ประโยชน์ของการใช้ AI ในธุรกิจ

 • เพิ่มประสิทธิภาพ : การใช้ AI ช่วยลดการทำงานด้วยมือ ทำให้พนักงานมีเวลาในการให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญมากขึ้น โดยลดงานที่ซ้ำซ้อนและงานที่ไม่จำเป็นลง
 • ลดต้นทุน : การใช้ AI ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เนื่องจากมันสามารถทำงานได้เร็วและมีความแม่นยำมากขึ้น
 • สร้างโอกาสใหม่ๆ : การใช้ AI ช่วยให้ธุรกิจค้นหาโอกาสใหม่ๆ พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและตลาด และสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้า
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ธุรกิจที่ใช้ AI จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากสามารถปรับตัวและปรับการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วตามเปลี่ยนแปลงของตลาดและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ตัวอย่างธุรกิจที่ใช้ AI เข้ามาช่วย

 • Netflix : ใช้ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการดูหนังของลูกค้า เพื่อแนะนำหนังที่เข้ากับความชื่นชอบและความสนใจของแต่ละบุคคล
 • Amazon : ใช้ AI ในการแนะนำสินค้าโดยการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของพวกเขา
 • Alibaba : ใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจในการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้น

ปริญญาโทออนไลน์ หลักสูตร AI 

ปัจจุบันที่มหาวิทยาลัย International University of Applied Sciences มี คณะปัญญาประดิษฐ์ (Specialised master in AI) ซึ่งเน้นการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาผสมผสานกับความเชี่ยวชาญเชิงลึกในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข, Neural Networks, Machine Learning และการเรียนรู้แบบเสริมกำลังผ่านโครงการเชิงปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณมีโอกาสเลือกเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งช่วยให้พัฒนาความเชี่ยวชาญในด้าน FinTech, Automotive หรือ Computer Vision โดยที่สาขา AI มีหลายทางเลือกให้คุณได้เลือกสร้างอนาคตในสายงาน หรือช่วยธุรกิจที่ตนสนใจอย่างอิสระ
 
AI จะมีบทบาทสำคัญในโลกธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จควรเริ่มศึกษาและนำ AI มาใช้ เนื่องจาก AI สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจได้หลากหลายด้าน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า, การตอบสนองต่อความต้องการของตลาด, การจัดการการผลิตและสต็อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ, และการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์และทำนายความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์บทความนี้

บทความอื่นที่น่าสนใจ

การเรียนต่อมัธยมที่ต่างประเทศ ยังไงให้รอด

การส่งลูกไป เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ มีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณาเพื่อให้ลูกประสบความสำเร็จและปลอดภัย ออนไลน์ King’s InterHigh เป็นอีกทางเลือกในการเรียน high school
Read More

ลูกของคุณเผชิญกับอะไรอยู่? วิธีรับมือกับปัญหา ลูกไม่อยากไปโรงเรียน

สาเหตุที่ทำให้ ลูกไม่อยากไม่โรงเรียน เกิดขึ้นได้หลายปัจจัย ผู้ปกครองอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมลูกไม่อยากไปโรงเรียนิหรือเจอปัญหาอะไร เรามาเรียนรู้ เข้าใจ และแก้ปัญหาไปพร้อมกัน
Read More

เคล็ดลับ เขียน CV สมัครงาน สมัครเรียนต่อต่างประเทศ ผ่านฉลุย

CV คือ เอกสารที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติการศึกษา การทำงาน ประสบการณ์ ทักษะ และความสำเร็จ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานหรือการ สมัครเรียนต่อต่างประเทศ
Read More

ทำความรู้จัก มนุษย์เป็ด เปลี่ยนมนุษย์เป็ด ให้เป็น SPECIALIST

มนุษย์เป็ด คือ บุคคลที่มีความสามารถรอบด้าน สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือได้ แต่อาจเป็นความรู้แบบพื้นๆเท่านั้น หากอยากมีความรู้ลึกขึ้น ปริญญาโทตัวช่วยของมนุษย์เป็ด
Read More

วิธีอัพเงินเดือน ของเด็กจบใหม่ เป็น SPECIALIST ภายใน 1 ปี

หมดปัญหาเด็กจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ เรียกเงินเดือนได้น้อย วิธีอัพเงินเดือน ฉบับเด็กจบใหม่ ด้วยการเรียน ป.โทออนไลน์ 1 ปีจบ ทำให้คุณเป็น SPECIALIST ด้วยระยะเวลาสั้นๆ
Read More

ไขข้อสงสัย ความแตกต่างระดับชั้นเรียนของไทยกับนานาชาติ

ตารางเปรียบเทียบระดับชั้นของการศึกษาไทยกับต่างประเทศ ทั้งระบบการศึกษานานาชาติ (American System) และระบบอังกฤษ (British System) ไขข้อสงสัย grade 12 เท่ากับ ม. อะไร
Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save