6 ความสามารถของ AI ที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจของคุณ

AI หรือปัญญาประดิษฐ์เริ่มเป็นส่วนสำคัญในโลกธุรกิจอย่างมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งธุรกิจต่างๆ ได้เริ่มนำ AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ และสร้างโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้

การใช้ AI ในธุรกิจมีหลายทางที่น่าสนใจ เช่น การใช้งานระบบประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ฉลาดมากขึ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชันที่ใช้ AI เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการผลิตและบริการต่างๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการทำงาน

ด้วยความสามารถที่ AI มีอย่างแท้จริงในการประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเร็วขึ้น มันเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยธุรกิจที่จะก้าวไปสู่การเติบโตและความสำเร็จในยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจอัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ความสามารถของ AI ที่นำมาใช้ในธุรกิจ

 • การวิเคราะห์ข้อมูล: AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้า พฤติกรรมตลาด และแนวโน้มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อสร้างมุมมองที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดและผู้บริโภค ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับการตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบริการลูกค้า: AI สามารถตอบคำถาม ช่วยเหลือลูกค้า และแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านแชทบอทหรือ virtual assistant อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถรับรู้และตอบคำถามของลูกค้าอย่างรวดเร็ว แม้ในเวลาที่ธุรกิจไม่สามารถให้บริการด้วยตนเองก็ตาม ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและความพึงพอใจในการใช้บริการของธุรกิจอย่างมากขึ้น
 • การตลาด: AI ช่วยให้ธุรกิจระบุกลุ่มเป้าหมาย ส่งข้อความโฆษณาที่ตรงใจ และวัดผลลัพธ์ได้แม่นยำอย่างมีประสิทธิภาพ โดย AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการซื้อของพวกเขาเพื่อช่วยในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม จากนั้นสามารถสร้างข้อความโฆษณาที่เป็นเสน่ห์และน่าสนใจสำหรับกลุ่มนั้น ๆ และวัดผลลัพธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ เช่น อัตราการแปลงของลูกค้า และผลตอบรับจากการโฆษณา
 • การขาย: AI ช่วยวิเคราะห์โอกาสในการขาย คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และแนะนำสินค้าที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ โดย AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อตรวจสอบและทำนายพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแผนการขายและสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ AI ยังสามารถแนะนำสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • การผลิต: AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมคุณภาพสินค้า และคาดการณ์ความต้องการวัตถุดิบอย่างแม่นยำ โดย AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า รวมถึงช่วยในการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด เนื่องจาก AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและทำนายความต้องการของตลาดได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสมกับความต้องการและตลาดในขณะนั้นโดยตรง และลดความสูญเสียจากการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่เกินไปหรือไม่จำเป็น
 • การเงิน: AI ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยง ตรวจจับการฉ้อโกง และจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดย AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเงินและธุรกิจเพื่อจำแนกและประเมินความเสี่ยงทางการเงินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ รวมถึงช่วยในการตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ และใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจสอบรูปแบบพฤติกรรมของการทำธุรกรรมทางการเงิน นอกจากนี้ การใช้ AI ยังช่วยในการจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยการทำนายและวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า และช่วยในการวิเคราะห์และจัดการสมดุลของการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดและลดความเสี่ยงในการลงทุน

ประโยชน์ของการใช้ AI ในธุรกิจ

 • เพิ่มประสิทธิภาพ : การใช้ AI ช่วยลดการทำงานด้วยมือ ทำให้พนักงานมีเวลาในการให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญมากขึ้น โดยลดงานที่ซ้ำซ้อนและงานที่ไม่จำเป็นลง
 • ลดต้นทุน : การใช้ AI ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เนื่องจากมันสามารถทำงานได้เร็วและมีความแม่นยำมากขึ้น
 • สร้างโอกาสใหม่ๆ : การใช้ AI ช่วยให้ธุรกิจค้นหาโอกาสใหม่ๆ พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและตลาด และสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้า
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ธุรกิจที่ใช้ AI จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากสามารถปรับตัวและปรับการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วตามเปลี่ยนแปลงของตลาดและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ตัวอย่างธุรกิจที่ใช้ AI เข้ามาช่วย

 • Netflix : ใช้ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการดูหนังของลูกค้า เพื่อแนะนำหนังที่เข้ากับความชื่นชอบและความสนใจของแต่ละบุคคล
 • Amazon : ใช้ AI ในการแนะนำสินค้าโดยการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของพวกเขา
 • Alibaba : ใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจในการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้น

ปริญญาโทออนไลน์ หลักสูตร AI 

ปัจจุบันที่มหาวิทยาลัย International University of Applied Sciences มี คณะปัญญาประดิษฐ์ (Specialised master in AI) ซึ่งเน้นการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาผสมผสานกับความเชี่ยวชาญเชิงลึกในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข, Neural Networks, Machine Learning และการเรียนรู้แบบเสริมกำลังผ่านโครงการเชิงปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณมีโอกาสเลือกเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งช่วยให้พัฒนาความเชี่ยวชาญในด้าน FinTech, Automotive หรือ Computer Vision โดยที่สาขา AI มีหลายทางเลือกให้คุณได้เลือกสร้างอนาคตในสายงาน หรือช่วยธุรกิจที่ตนสนใจอย่างอิสระ
 
AI จะมีบทบาทสำคัญในโลกธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จควรเริ่มศึกษาและนำ AI มาใช้ เนื่องจาก AI สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจได้หลากหลายด้าน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า, การตอบสนองต่อความต้องการของตลาด, การจัดการการผลิตและสต็อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ, และการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์และทำนายความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์บทความนี้

บทความอื่นที่น่าสนใจ

HOME SCHOOL ทางเลือกที่ใช่สำหรับเด็ก GIFTED

เด็ก GIFTED หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป การเรียน HOME SCHOOL หรือการศึกษาทางบ้าน อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะกับเด็กกลุ่มนี้
Read More

ไม่มีเงินก้อน สามารถเรียนต่อ ป.โท ได้ไหม

มีผู้คนหลายคนมองว่าการเรียนต่อป.โท มีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่หากเรามองด้วยมุมมองอื่น ๆ จะเห็นว่ามีทางเลือกและโอกาสหลายอย่างที่สามารถช่วยให้เราก้าวสู่การศึกษาในระดับปริญญาโทได้
Read More

อยากได้ “ทุนเรียนต่อต่างประเทศ” ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

การได้รับ “ทุนเรียนต่อต่างประเทศ” เป็นโอกาสที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันจะไปเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้สำเร็จในการรับทุนเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี
Read More

6 ความสามารถของ AI ที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจของคุณ

การใช้ AI เข้ามาช่วยในธุรกิจสามารถช่วยงานได้ในหลายด้าน เช่น การใช้ AI มาประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ฉลาดมากขึ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือ วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้
Read More

อย่าพึ่งทำ DATA STRATEGY ถ้ายังตอบ 6 คำถามนี้ไม่ได้

Data Strategy แผนสำคัญของธุรกิจในปัจจุบัน ที่จะช่วยจัดการข้อมูล และนำข้อมูลที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แต่คุณต้องเริ่มจากการตอบ 6 คำถามต่อไปนี้ให้เคลียก่อนเริ่มทำแผน
Read More

จบปริญญาโทในสาขา MBA จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

เรียนจบ MBA ออนไลน์ กับ IU หลักสูตรนี้ครอบคลุม เช่นงานด้าน การเงิน การบริหาร การตลาด การจัดการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสายงานอื่นๆ ซึ่งเราสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้
Read More