เรียน MBA จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

การจบปริญญาโทในสาขา MBA จะเปิดโอกาสให้คุณทำงานในหลากหลายสาขาและตำแหน่งต่างๆ ในองค์กร เนื่องจากคุณได้รับการฝึกฝนทักษะและความรู้ที่หลากหลายในด้านธุรกิจและการจัดการ นอกจากนี้ MBA ยังช่วยพัฒนาทักษะในการเลือกตัวเลือกทางธุรกิจและการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจที่ซับซ้อน

ดังนั้น คุณสามารถทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไป การบริหารงานการตลาด การเงิน หรืออื่นๆ ตามความสนใจและความชำนาญของคุณ ในบทความนี้เราได้แบ่งตัวอย่างสายงานที่นิยมของคนจบ ป.โท MBA ทำงานกัน

สายงานของคนที่เรียนจบ MBA

คนที่เรียนจบปริญญาโท MBA สามารถทำงานในหลากหลายสายงานและตำแหน่งต่างๆ ได้ เช่น

1. สายงานบริหาร 

การจบปริญญาโท MBA เหมาะสำหรับการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (C-level) และตำแหน่งบริหารทั่วไป เนื่องจากการศึกษาในสาขานี้ช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีมุมมองกว้างขวางต่อเรื่องการบริหารและการวางยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ MBA ยังช่วยพัฒนาทักษะในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและมีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารระดับสูง และ ยังเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้คุณมีความเสถียรและมั่นใจในการแก้ปัญหาทางธุรกิจในสถานการณ์จริง ดังนั้น คุณสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งบริหารอื่นๆ ที่ต้องการความรู้และทักษะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยทั่วไป ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งงาน ผู้บริหารระดับสูง (C-level) , ผู้จัดการทั่วไป , ผู้จัดการฝ่าย , หัวหน้างาน , ผู้ประกอบการ เป็นต้น

2. สายงานการเงิน

การเรียนหลักสูตร MBA เหมาะสำหรับการทำงานในสายงานการเงิน เนื่องจากมีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงินอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • นักวิเคราะห์การเงิน: MBA ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเงินขององค์กรหรือลูกค้า โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการเงินทุน
 • นักวางแผนการเงิน: ความรู้และความเข้าใจในการบริหารการเงินทางธุรกิจที่ได้จาก MBA ช่วยให้สามารถวางแผนและจัดการการเงินให้กับบริษัทหรือลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ผู้จัดการกองทุน: การศึกษาในสาขาการเงินใน MBA ช่วยให้เห็นภาพรวมของการบริหารกองทุนและการลงทุนในมิติที่กว้างขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานในตำแหน่งผู้จัดการกองทุน
 • ที่ปรึกษาด้านการเงิน: ความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการทางการเงินที่ได้รับจากการศึกษาในสาขาการบริหารที่ย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น MBA เป็นทักษะที่สำคัญและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานการเงินและการจัดการทางการเงินในองค์กรหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

3. สายงานการตลาด

จบปริญญาโท MBA แล้วทำงานในสายงานการตลาดได้ เนื่องจากมีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการตลาด การบริหารแบรนด์ การจัดการฝ่ายขาย และการใช้สื่อดิจิทัลในการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ตลาดและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

 • นักการตลาด: MBA ช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตลาด การวิเคราะห์ตลาด และการสร้างแผนการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • ผู้จัดการแบรนด์: การศึกษาในสาขา MBA ช่วยให้คุณมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการบริหารแบรนด์ การสร้างและบริหารจัดการแบรนด์ให้มีความเชื่อมโยงและเป็นที่ยอมรับในตลาด
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย: MBA ช่วยให้คุณมีทักษะในการวางแผนและบริหารจัดการกิจกรรมขายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีตามเป้าหมายขององค์กร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัล: MBA ช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณทำงานในสายงานด้านสื่อดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการตลาดออนไลน์และการสร้างความติดตามในโซเชียลมีเดีย

ดังนั้น การศึกษาในสาขา MBA จึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีในการทำงานในสายงานการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างมั่นคงในอุตสาหกรรมนี้สายงานทรัพยากรบุคคล

4. สายงานทรัพยากรบุคคล

คุณสามารถทำงานในสายงานทรัพยากรบุคคลได้ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างเป็นระบบและมีมุมมองกว้างขวางต่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมุมมองทางธุรกิจ เช่น

 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล: MBA ช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณเข้าใจและนำการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนการจัดการแรงงาน การบริหารงานจ้างงาน และการพัฒนาและรักษาพนักงาน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหา: MBA ช่วยให้คุณมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการสรรหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม: MBA ช่วยให้คุณมีความรู้และทักษะในการวางแผนและดำเนินโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพของทีมงานในองค์กร

การเรียนในสาขา MBA จึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีในการทำงานในสายงานทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

5. สายงานที่ปรึกษา  

สำหรับสายงานที่ปรึกษาก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพ ที่สามารถทำงานได้เช่นกัน เนื่องจากมีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ และการเงิน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาทางธุรกิจแก่ลูกค้า

 • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ: MBA ช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจที่ต้องการพัฒนาและขยายตัว
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการ: การศึกษาในสาขา MBA ช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร การวางแผน และการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 • ที่ปรึกษาด้านการเงิน: MBA ช่วยให้คุณมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดการการเงิน การวิเคราะห์การเงิน และการวางแผนการเงิน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่มีความต้องการในด้านการเงิน

การเรียนในสาขา MBA เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีในการทำงานในสายงานที่ปรึกษาและช่วยให้คุณมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น การจบปริญญาโท MBA ยังเหมาะสำหรับสายงานอื่นๆ ด้วย เนื่องจากมีการศึกษาและฝึกฝนทักษะที่เป็นประโยชน์ในหลายด้าน อย่างเช่น นักเขียน นักวิจัย ครู อาจารย์ ที่สามารถนำความร้จากที่ได้เรียนไป ไปปรับใช้ได้ ซึ่งการเรียน  MBA ในปัจจุบัน มีความสะดวกสบายมากขึ้น อย่างการเรียน MBA ออนไลน์ กับมหาวิทยาลัยชื่อดังที่ประเทศเยอรมัน อย่าง IU International University of Applied Sciences ที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นเพื่อก้าวหน้าในอาชีพการงาน หลักสูตรนี้นำเสนอหลักสูตรที่ครอบคุม

แชร์บทความนี้

บทความอื่นที่น่าสนใจ

HOME SCHOOL ทางเลือกที่ใช่สำหรับเด็ก GIFTED

เด็ก GIFTED หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป การเรียน HOME SCHOOL หรือการศึกษาทางบ้าน อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะกับเด็กกลุ่มนี้
Read More

ไม่มีเงินก้อน สามารถเรียนต่อ ป.โท ได้ไหม

มีผู้คนหลายคนมองว่าการเรียนต่อป.โท มีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่หากเรามองด้วยมุมมองอื่น ๆ จะเห็นว่ามีทางเลือกและโอกาสหลายอย่างที่สามารถช่วยให้เราก้าวสู่การศึกษาในระดับปริญญาโทได้
Read More

อยากได้ “ทุนเรียนต่อต่างประเทศ” ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

การได้รับ “ทุนเรียนต่อต่างประเทศ” เป็นโอกาสที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันจะไปเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้สำเร็จในการรับทุนเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี
Read More

6 ความสามารถของ AI ที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจของคุณ

การใช้ AI เข้ามาช่วยในธุรกิจสามารถช่วยงานได้ในหลายด้าน เช่น การใช้ AI มาประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ฉลาดมากขึ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือ วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้
Read More

อย่าพึ่งทำ DATA STRATEGY ถ้ายังตอบ 6 คำถามนี้ไม่ได้

Data Strategy แผนสำคัญของธุรกิจในปัจจุบัน ที่จะช่วยจัดการข้อมูล และนำข้อมูลที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แต่คุณต้องเริ่มจากการตอบ 6 คำถามต่อไปนี้ให้เคลียก่อนเริ่มทำแผน
Read More

จบปริญญาโทในสาขา MBA จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

เรียนจบ MBA ออนไลน์ กับ IU หลักสูตรนี้ครอบคลุม เช่นงานด้าน การเงิน การบริหาร การตลาด การจัดการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสายงานอื่นๆ ซึ่งเราสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้
Read More