เรียน MBA จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

การจบปริญญาโทในสาขา MBA จะเปิดโอกาสให้คุณทำงานในหลากหลายสาขาและตำแหน่งต่างๆ ในองค์กร เนื่องจากคุณได้รับการฝึกฝนทักษะและความรู้ที่หลากหลายในด้านธุรกิจและการจัดการ นอกจากนี้ MBA ยังช่วยพัฒนาทักษะในการเลือกตัวเลือกทางธุรกิจและการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจที่ซับซ้อน

ดังนั้น คุณสามารถทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไป การบริหารงานการตลาด การเงิน หรืออื่นๆ ตามความสนใจและความชำนาญของคุณ ในบทความนี้เราได้แบ่งตัวอย่างสายงานที่นิยมของคนจบ ป.โท MBA ทำงานกัน

สายงานของคนที่เรียนจบ MBA

คนที่เรียนจบปริญญาโท MBA สามารถทำงานในหลากหลายสายงานและตำแหน่งต่างๆ ได้ เช่น

1. สายงานบริหาร 

การจบปริญญาโท MBA เหมาะสำหรับการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (C-level) และตำแหน่งบริหารทั่วไป เนื่องจากการศึกษาในสาขานี้ช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีมุมมองกว้างขวางต่อเรื่องการบริหารและการวางยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ MBA ยังช่วยพัฒนาทักษะในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและมีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารระดับสูง และ ยังเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้คุณมีความเสถียรและมั่นใจในการแก้ปัญหาทางธุรกิจในสถานการณ์จริง ดังนั้น คุณสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งบริหารอื่นๆ ที่ต้องการความรู้และทักษะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยทั่วไป ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งงาน ผู้บริหารระดับสูง (C-level) , ผู้จัดการทั่วไป , ผู้จัดการฝ่าย , หัวหน้างาน , ผู้ประกอบการ เป็นต้น

2. สายงานการเงิน

การเรียนหลักสูตร MBA เหมาะสำหรับการทำงานในสายงานการเงิน เนื่องจากมีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงินอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • นักวิเคราะห์การเงิน: MBA ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเงินขององค์กรหรือลูกค้า โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการเงินทุน
 • นักวางแผนการเงิน: ความรู้และความเข้าใจในการบริหารการเงินทางธุรกิจที่ได้จาก MBA ช่วยให้สามารถวางแผนและจัดการการเงินให้กับบริษัทหรือลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ผู้จัดการกองทุน: การศึกษาในสาขาการเงินใน MBA ช่วยให้เห็นภาพรวมของการบริหารกองทุนและการลงทุนในมิติที่กว้างขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานในตำแหน่งผู้จัดการกองทุน
 • ที่ปรึกษาด้านการเงิน: ความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการทางการเงินที่ได้รับจากการศึกษาในสาขาการบริหารที่ย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น MBA เป็นทักษะที่สำคัญและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานการเงินและการจัดการทางการเงินในองค์กรหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

3. สายงานการตลาด

จบปริญญาโท MBA แล้วทำงานในสายงานการตลาดได้ เนื่องจากมีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการตลาด การบริหารแบรนด์ การจัดการฝ่ายขาย และการใช้สื่อดิจิทัลในการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ตลาดและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

 • นักการตลาด: MBA ช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตลาด การวิเคราะห์ตลาด และการสร้างแผนการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • ผู้จัดการแบรนด์: การศึกษาในสาขา MBA ช่วยให้คุณมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการบริหารแบรนด์ การสร้างและบริหารจัดการแบรนด์ให้มีความเชื่อมโยงและเป็นที่ยอมรับในตลาด
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย: MBA ช่วยให้คุณมีทักษะในการวางแผนและบริหารจัดการกิจกรรมขายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีตามเป้าหมายขององค์กร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัล: MBA ช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณทำงานในสายงานด้านสื่อดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการตลาดออนไลน์และการสร้างความติดตามในโซเชียลมีเดีย

ดังนั้น การศึกษาในสาขา MBA จึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีในการทำงานในสายงานการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างมั่นคงในอุตสาหกรรมนี้สายงานทรัพยากรบุคคล

4. สายงานทรัพยากรบุคคล

คุณสามารถทำงานในสายงานทรัพยากรบุคคลได้ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างเป็นระบบและมีมุมมองกว้างขวางต่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมุมมองทางธุรกิจ เช่น

 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล: MBA ช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณเข้าใจและนำการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนการจัดการแรงงาน การบริหารงานจ้างงาน และการพัฒนาและรักษาพนักงาน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหา: MBA ช่วยให้คุณมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการสรรหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม: MBA ช่วยให้คุณมีความรู้และทักษะในการวางแผนและดำเนินโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพของทีมงานในองค์กร

การเรียนในสาขา MBA จึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีในการทำงานในสายงานทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

5. สายงานที่ปรึกษา  

สำหรับสายงานที่ปรึกษาก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพ ที่สามารถทำงานได้เช่นกัน เนื่องจากมีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ และการเงิน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาทางธุรกิจแก่ลูกค้า

 • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ: MBA ช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจที่ต้องการพัฒนาและขยายตัว
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการ: การศึกษาในสาขา MBA ช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร การวางแผน และการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 • ที่ปรึกษาด้านการเงิน: MBA ช่วยให้คุณมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดการการเงิน การวิเคราะห์การเงิน และการวางแผนการเงิน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่มีความต้องการในด้านการเงิน

การเรียนในสาขา MBA เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีในการทำงานในสายงานที่ปรึกษาและช่วยให้คุณมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น การจบปริญญาโท MBA ยังเหมาะสำหรับสายงานอื่นๆ ด้วย เนื่องจากมีการศึกษาและฝึกฝนทักษะที่เป็นประโยชน์ในหลายด้าน อย่างเช่น นักเขียน นักวิจัย ครู อาจารย์ ที่สามารถนำความร้จากที่ได้เรียนไป ไปปรับใช้ได้ ซึ่งการเรียน  MBA ในปัจจุบัน มีความสะดวกสบายมากขึ้น อย่างการเรียน MBA ออนไลน์ กับมหาวิทยาลัยชื่อดังที่ประเทศเยอรมัน อย่าง IU International University of Applied Sciences ที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นเพื่อก้าวหน้าในอาชีพการงาน หลักสูตรนี้นำเสนอหลักสูตรที่ครอบคุม

แชร์บทความนี้

บทความอื่นที่น่าสนใจ

การเรียนต่อมัธยมที่ต่างประเทศ ยังไงให้รอด

การส่งลูกไป เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ มีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณาเพื่อให้ลูกประสบความสำเร็จและปลอดภัย ออนไลน์ King’s InterHigh เป็นอีกทางเลือกในการเรียน high school
Read More

ลูกของคุณเผชิญกับอะไรอยู่? วิธีรับมือกับปัญหา ลูกไม่อยากไปโรงเรียน

สาเหตุที่ทำให้ ลูกไม่อยากไม่โรงเรียน เกิดขึ้นได้หลายปัจจัย ผู้ปกครองอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมลูกไม่อยากไปโรงเรียนิหรือเจอปัญหาอะไร เรามาเรียนรู้ เข้าใจ และแก้ปัญหาไปพร้อมกัน
Read More

เคล็ดลับ เขียน CV สมัครงาน สมัครเรียนต่อต่างประเทศ ผ่านฉลุย

CV คือ เอกสารที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติการศึกษา การทำงาน ประสบการณ์ ทักษะ และความสำเร็จ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานหรือการ สมัครเรียนต่อต่างประเทศ
Read More

ทำความรู้จัก มนุษย์เป็ด เปลี่ยนมนุษย์เป็ด ให้เป็น SPECIALIST

มนุษย์เป็ด คือ บุคคลที่มีความสามารถรอบด้าน สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือได้ แต่อาจเป็นความรู้แบบพื้นๆเท่านั้น หากอยากมีความรู้ลึกขึ้น ปริญญาโทตัวช่วยของมนุษย์เป็ด
Read More

วิธีอัพเงินเดือน ของเด็กจบใหม่ เป็น SPECIALIST ภายใน 1 ปี

หมดปัญหาเด็กจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ เรียกเงินเดือนได้น้อย วิธีอัพเงินเดือน ฉบับเด็กจบใหม่ ด้วยการเรียน ป.โทออนไลน์ 1 ปีจบ ทำให้คุณเป็น SPECIALIST ด้วยระยะเวลาสั้นๆ
Read More

ไขข้อสงสัย ความแตกต่างระดับชั้นเรียนของไทยกับนานาชาติ

ตารางเปรียบเทียบระดับชั้นของการศึกษาไทยกับต่างประเทศ ทั้งระบบการศึกษานานาชาติ (American System) และระบบอังกฤษ (British System) ไขข้อสงสัย grade 12 เท่ากับ ม. อะไร
Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save