เคล็ดลับการเขียน CV สมัครงาน สมัครเรียนต่อต่างประเทศ ผ่านฉลุย

การเขียน CV (Curriculum Vitae) เป็นทักษะที่มีความสำคัญมากในชีวิตการทำงานและการศึกษา เพราะ CV เป็นเอกสารที่ใช้ในการแสดงข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ทักษะ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานหรือการสมัครเรียนต่อ ถือว่าเป็นใบเบิกทางสู่โอกาสการทำงานและการศึกษา

CV คืออะไร

CV ย่อมาจาก Curriculum Vitae มาจากภาษาละติน แปลว่า “เรื่องราวชีวิต” เป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติการศึกษา การทำงาน ประสบการณ์ ทักษะ และความสำเร็จ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานหรือการ สมัครเรียนต่อต่างประเทศ เป็นเอกสารที่สำคัญในการทำให้ผู้ว่าจ้างหรือสถาบันการศึกษาได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผู้สมัคร โดยทั่วไปการเขียน CV จะมีความละเอียดและครอบคลุมมากกว่าเรซูเม่ (Resume)

ใน CV ต้องมีอะไร

การเขียน CV (Curriculum Vitae) ที่ดี เป็นสิ่งสำคัญมากในการสมัครงาน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างมีความประทับใจแรกที่ดีและมีโอกาสได้รับการพิจารณาสัมภาษณ์งาน นี่คือขั้นตอนและเคล็ดลับในการเขียน CV

1. ข้อมูลส่วนตัว

 • ชื่อ-นามสกุล: ชัดเจนและถูกต้อง
 • ที่อยู่: ปัจจุบันหรือที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 • เบอร์โทรศัพท์: ที่สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ
 • อีเมล: ที่ใช้งานเป็นประจำและมืออาชีพ (ไม่ควรใช้อีเมลที่ไม่เป็นทางการ)

2. วัตถุประสงค์ในการสมัครงาน (Objective)

 • ระบุเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในการทำงาน เช่น “ต้องการใช้ทักษะและประสบการณ์ในการบริหารโครงการเพื่อพัฒนาองค์กร”

3. ประวัติการศึกษา (Education)

 • เรียงลำดับจากการศึกษาสูงสุดลงมา
 • ชื่อสถาบัน, วุฒิการศึกษา, สาขาวิชา, และปีที่สำเร็จการศึกษา

4. ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

 • เรียงลำดับจากงานล่าสุดลงมา
 • ชื่อบริษัท, ตำแหน่งงาน, ระยะเวลาทำงาน
 • บรรยายหน้าที่รับผิดชอบและผลงานที่สำคัญ

5. ทักษะ (Skills)

 • ทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ทักษะการสื่อสาร, ทักษะภาษาต่างประเทศ

6. กิจกรรมหรือความสำเร็จอื่นๆ (Activities and Achievements)

 • การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการทำงาน เช่น การเข้าร่วมโครงการ, การฝึกอบรม, การได้รับรางวัล

7. อ้างอิง (References)

 • สามารถระบุผู้ที่สามารถให้ข้อมูลอ้างอิงได้ เช่น ชื่อ, ตำแหน่ง, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล

เคล็ดลับเพิ่มเติม

 • ควรมีความยาวไม่เกิน 2 หน้า สั้น กระชับ และได้ใจความ แต่รายละเอียดครบถ้วน
 • ในละเอียดตามตำแหน่งที่สมัคร เน้นทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับงานที่สมัคร
 • ตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ เพื่อความเป็นมืออาชีพ
 • ใช้ฟอนต์และการจัดหน้าที่อ่านง่าย เช่น Arial หรือ Times New Roman ขนาด 11-12 pt
 • เพิ่มความน่าสนใจ โดยใช้ bullet points สำหรับข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้ผู้อ่านสามารถสแกนได้ง่าย

ตัวอย่างการเขียน  CV ภาษาไทย

ชื่อ-นามสกุล: สมชาย ใจดี
ที่อยู่: 123 ถนนสุขใจ แขวง/ตำบล สบายใจ เขต/อำเภอ สมหวัง กรุงเทพฯ 12345
เบอร์โทรศัพท์: 081-234-5678
อีเมล: [email protected]

วัตถุประสงค์ในการสมัครงาน:
มุ่งมั่นใช้ทักษะและประสบการณ์ในการบริหารโครงการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความสำเร็จขององค์กร

ประวัติการศึกษา:

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก
  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การจัดการ
  เกรดเฉลี่ย: 3.75
  ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2562
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
  เกรดเฉลี่ย: 3.50
  ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2558

ประสบการณ์การทำงาน:

 • บริษัท เอ-บีซี จำกัด
  ตำแหน่ง: ผู้จัดการโครงการ
  ระยะเวลา: มกราคม 2563 – ปัจจุบัน
  หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  • บริหารและควบคุมโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและงบประมาณ
  • ประสานงานกับทีมงานและลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าความต้องการของลูกค้าได้รับการตอบสนอง
  • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการและเสนอแนะวิธีการปรับปรุง
 • บริษัท ดี-เอฟจี จำกัด
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์ธุรกิจ
  ระยะเวลา: กรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2562
  หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  • วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
  • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาในการกำหนดความต้องการของผู้ใช้และสร้างโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ
  • นำเสนอผลการวิเคราะห์และรายงานการปรับปรุงกระบวนการให้กับผู้บริหาร

ทักษะ:

 • ทักษะการจัดการโครงการ (Project Management)
 • การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
 • การใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Coordination Skills)
 • การใช้ภาษาอังกฤษ (Fluent in English)

ผลงานและโครงการ:

 • พัฒนาโครงการระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ให้กับบริษัท เอ-บีซี จำกัด ทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น 20%
 • วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กรบริษัท ดี-เอฟจี จำกัด ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 15%

กิจกรรมเสริม:

 • อาสาสมัครในโครงการ “พัฒนาชุมชน” โดยมูลนิธิร่วมใจ
 • ผู้จัดการทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก

การฝึกอบรมและการรับรอง:

 • ใบรับรองการบริหารโครงการ (Project Management Professional – PMP) จากสถาบัน PMI
 • อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis) จากสถาบัน ABC

อ้างอิง:

 • นายดำรงศักดิ์ รุ่งเรือง
  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
  บริษัท ดี-เอฟจี จำกัด
  เบอร์โทรศัพท์: 089-456-7890
  อีเมล: [email protected]
 • นางสาววราภรณ์ สุขสันต์
  ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท เอ-บีซี จำกัด
  เบอร์โทรศัพท์: 086-789-1234
  อีเมล: [email protected]

ความแตกต่างระหว่าง CV และ Resume

CV กับ เรซูเม่ มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการใช้งาน และรายละเอียดของประวัติส่วนตัว ทำให้หลายคนสับสนว่าเราเขียนยืนเอกสารแบบใด เราสรุปความแตกต่างของ CV และ Resume ไว้ดังนี้

1. ความยาวและรายละเอียด

 • CV: มีความยาวและละเอียดมากกว่า โดยครอบคลุมข้อมูลทุกด้านของผู้สมัคร รวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ ผลงาน กิจกรรมทางวิชาการ การฝึกอบรม และอื่น ๆ CV มักมีหลายหน้า
 • Resume: สั้นและกระชับกว่า โดยปกติจะมีความยาว 1-2 หน้า เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร เช่น ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ และการศึกษา

2. การใช้งาน

 • CV: มักใช้ในบริบทของการสมัครงานในประเทศยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชีย นอกจากนี้ยังใช้ในการสมัครเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การสมัครเข้ามหาวิทยาลัยหรือการสมัครทุนวิจัย
 • Resume: มักใช้ในบริบทของการสมัครงานในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

3. การจัดรูปแบบ

 • CV: มีโครงสร้างที่ค่อนข้างคงที่ โดยมักจะมีข้อมูลในลำดับที่แน่นอน เช่น ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ และอื่น ๆ
 • Resume: สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้มากกว่าเพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร

4. ความครอบคลุมของข้อมูล

 • CV: ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร รวมถึงผลงานทางวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการ การประชุมวิชาการที่เข้าร่วม และการฝึกอบรม
 • Resume: เน้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร เช่น ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ และการศึกษา

5. ตัวอย่างการใช้งาน

 • CV: ใช้ในการสมัครงานในองค์กรวิชาการ งานวิจัย งานการศึกษา หรือสมัครเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในยุโรป การสมัครตำแหน่งอาจารย์หรือวิจัยในสถาบันการศึกษา
 • Resume: ใช้ในการสมัครงานในองค์กรธุรกิจทั่วไป โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เช่น การสมัครงานในบริษัทเทคโนโลยี การตลาด หรือการบริหารธุรกิจ

สำหรับเอกสาร สมัครเรียนต่อต่างประเทศ  โดยทั่วไปจะใช้ CV เพราะ CV มีความยาวหลายหน้า ให้รายละเอียดค่อนข้างได้เยอะ เนื่องจากเน้นการแสดงข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วนเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การวิจัย ผลงาน และกิจกรรมอื่น ๆ

แชร์บทความนี้

บทความอื่นที่น่าสนใจ

การเรียนต่อมัธยมที่ต่างประเทศ ยังไงให้รอด

การส่งลูกไป เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ มีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณาเพื่อให้ลูกประสบความสำเร็จและปลอดภัย ออนไลน์ King’s InterHigh เป็นอีกทางเลือกในการเรียน high school
Read More

ลูกของคุณเผชิญกับอะไรอยู่? วิธีรับมือกับปัญหา ลูกไม่อยากไปโรงเรียน

สาเหตุที่ทำให้ ลูกไม่อยากไม่โรงเรียน เกิดขึ้นได้หลายปัจจัย ผู้ปกครองอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมลูกไม่อยากไปโรงเรียนิหรือเจอปัญหาอะไร เรามาเรียนรู้ เข้าใจ และแก้ปัญหาไปพร้อมกัน
Read More

เคล็ดลับ เขียน CV สมัครงาน สมัครเรียนต่อต่างประเทศ ผ่านฉลุย

CV คือ เอกสารที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติการศึกษา การทำงาน ประสบการณ์ ทักษะ และความสำเร็จ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานหรือการ สมัครเรียนต่อต่างประเทศ
Read More

ทำความรู้จัก มนุษย์เป็ด เปลี่ยนมนุษย์เป็ด ให้เป็น SPECIALIST

มนุษย์เป็ด คือ บุคคลที่มีความสามารถรอบด้าน สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือได้ แต่อาจเป็นความรู้แบบพื้นๆเท่านั้น หากอยากมีความรู้ลึกขึ้น ปริญญาโทตัวช่วยของมนุษย์เป็ด
Read More

วิธีอัพเงินเดือน ของเด็กจบใหม่ เป็น SPECIALIST ภายใน 1 ปี

หมดปัญหาเด็กจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ เรียกเงินเดือนได้น้อย วิธีอัพเงินเดือน ฉบับเด็กจบใหม่ ด้วยการเรียน ป.โทออนไลน์ 1 ปีจบ ทำให้คุณเป็น SPECIALIST ด้วยระยะเวลาสั้นๆ
Read More

ไขข้อสงสัย ความแตกต่างระดับชั้นเรียนของไทยกับนานาชาติ

ตารางเปรียบเทียบระดับชั้นของการศึกษาไทยกับต่างประเทศ ทั้งระบบการศึกษานานาชาติ (American System) และระบบอังกฤษ (British System) ไขข้อสงสัย grade 12 เท่ากับ ม. อะไร
Read More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save